Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN FESTIVALGOODS


1. ALGEMEEN
a. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bevestigingen, leveringen van diensten en zaken (waaronder tevens klantondersteuning begrepen), abonnementen en facturen van Festivalgoods aan de wederpartij, op elke opdracht van de wederpartij, op alle overeenkomsten tussen Festivalgoods en de wederpartij, en op iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van de wederpartij tot levering van diensten en/of zaken, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt dan wel is gekomen tussen Festivalgoods en de wederpartij.
b. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of deze voorwaarden aanvullen, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Festivalgoods uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke overeengekomen afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
c. Door de aanvaarding van deze voorwaarden stemt de wederpartij tevens in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Festivalgoods en de wederpartij en op alle aanbiedingen, bevestigingen, en op (verzoeken tot) levering van diensten en/of zaken.
d. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere rechts-)persoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met Festivalgoods een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
e. Festivalgoods is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden zullen op de website van Festivalgoods te vinden zijn (https://www.festivalgoods.nl/algemene-voorwaarden/). Een wijziging van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat Festivalgoods tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij kan worden gehouden.
f. Is enige bepaling van deze voorwaarden of deel ervan nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen of het overige onverminderd van kracht. Festivalgoods en de wederpartij komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
g. Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, de Nederlandse tekst bindend.

2. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
a. Festivalgoods behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
b. De offertes die door Festivalgoods worden uitgebracht gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Het is niet mogelijk om buiten deze periode producten voor de aanbiedingsprijs te kopen.
c. De door Festivalgoods verstrekte bescheiden die de aanbiedingen vergezellen blijven eigendom van Festivalgoods. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.
d. Een overeenkomst met Festivalgoods komt eerst dan tot stand op het moment dat een opdracht mondeling is aanvaard, dan wel schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk of in ieder geval binnen 7 dagen schriftelijk protesteert.
e. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Festivalgoods. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door de directie worden bevestigd.
f. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
g. Is er geen offerte of opdrachtbevestiging verstuurd, dan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
h. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt bij Festivalgoods. Festivalgoods is gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen, zodat zowel aan de geldelijke, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
i. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige en/of onjuiste informatie is Festivalgoods niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.
j. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het Festivalgoods vrij derden in te schakelen. De kosten worden hiervan aan de wederpartij doorberekend.
k. Wanneer de wederpartij gebruik maakt van een bestelling van goederen op locatie, zal de wederpartij voor een passende locatie en alle noodzakelijke bijkomstigheden van dien, die het correct uitvoeren van de overeenkomst mogelijk maken, moeten zorgdragen.

3. PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., alle andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervoers-/verpakkings-/ en verzendkosten.
b. Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.
c. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van Festivalgoods en die een wijziging in de werkzaamheden/leveringen
teweegbrengen, kunnen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

4. ANNULERING / OPZEGGING
a. Wenst de wederpartij – nadat een overeenkomst tot stand is gekomen – deze te annuleren c.q. op te zeggen, dan is Festivalgoods gerechtigd 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
b. Ten aanzien van de artikelen die afkomstig zijn van Festivalgoods is na totstandkoming van de overeenkomst geen annulering c.q. opzegging door de wederpartij mogelijk omdat ten aanzien daarvan sprake is van op maat gemaakte producten.
c. Festivalgoods is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
d. In geen geval is Festivalgoods gehouden tot enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, in geval van (vroegtijdige) beëindiging of het einde van de overeenkomst.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
a. Alle woord- en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een combinatie van woorden waarin de woord- of beeldmerken, handelsnamen en fantasienamen van Festivalgoods of een aan haar gelieerde onderneming, octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, knowhow, werkwijzen, methoden en technieken, die door Festivalgoods zijn ontwikkeld en/of zijn gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan de wederpartij kennis heeft gekregen, zijn en blijven eigendom van Festivalgoods. De informatie die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Festivalgoods, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
b. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Festivalgoods wordt gebruikt, gekopieerd, geregistreerd, gedeponeerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of anderszins over beschikt.
c. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens binden Festivalgoods slechts indien en voor zover deze zijn opgenomen in een door Festivalgoods ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

6. LEVERING
b. De levertijd, betreffende het leveren en installeren van hulpmiddelen voor doven en slechthorende personen waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, wordt naar beste kunnen door Festivalgoods bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden zijn ontvangen.
d. Festivalgoods behoudt het recht voor om de met de wederpartij overeengekomen leveringen stop te zetten wanneer de wederpartij nalatig is openstaande vorderingen betreffende de leveringen van Festivalgoods te voldoen.
e. Overschrijding van de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, noch recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Festivalgoods. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal Festivalgoods in overleg met de wederpartij treden.
f. Voor de wederpartij geldt een informatieplicht en een adequate verzekeringsplicht ten aanzien van goederen welke bij derden worden geplaatst. Te allen tijde wenst Festivalgoods op de hoogte te worden gebracht waar de geleverde goederen zich bevinden. Tevens geldt ten aanzien van dergelijke goederen een medewerkingsplicht van de wederpartij. De wederpartij zal hierbij dan ook gehoor moeten geven aan het verzoek van Festivalgoods wanneer Festivalgoods goederen retour wenst te ontvangen.

7. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 6 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Festivalgoods te wijten.
b. De eigendom van alle geleverde materialen en eventueel nog te leveren goederen/producten gaat eerst over op de wederpartij op het moment van volledige betaling door de wederpartij aan Festivalgoods van al hetgeen Festivalgoods uit hoofde van de tussen Festivalgoods en de wederpartij gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.
c. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Festivalgoods gerechtigd de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te verlangen. De wederpartij dient Festivalgoods alle medewerking te verlenen teneinde het in lid b opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te laten oefenen door Festivalgoods door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde goederen.
d. Festivalgoods verkrijgt op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos (voorbehouden) pandrecht op alle goederen waarin materialen zijn verwerkt of materialen deel van uitmaken, als zekerheid voor al hetgeen Festivalgoods te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook, ook in de toekomst. De door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als de benodigde onderhandse pandakte.
e. Wanneer Festivalgoods met de wederpartij een leaseovereenkomst, dan wel bruikleenovereenkomst afsluit dan blijven alle goederen welke ten aanzien van de leaseovereenkomst geleverd zijn te allen tijde eigendom van Festivalgoods. Festivalgoods biedt echter wel de mogelijkheid, wanneer de leaseovereenkomst om welke reden dan ook wordt opgezegd, dat de leaseovereenkomst wordt omgezet in een koopovereenkomst, echter niet zonder onze voorafgaande toestemming. Ook in het geval van een bruikleenovereenkomst blijft het eigendom van de geleverde goederen bij Festivalgoods.

8. RECLAMES
a. Reclames ten aanzien van facturen en het geleverde en geïnstalleerde werk dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 7 dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering en de installering van het werk. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.
b. Gegrondheid van de reclame kan uitsluitend leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
c. Reclameren schort de betalingsverplichting niet op. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, kan de betalingsverplichting slechts opgeschort worden voor zover deze betrekking heeft op het deel waarop de reclame betrekking heeft.

9. BETALING
a. Betaling dient, zonder enige korting, aftrek of verrekening, te geschieden contant bij levering of door storting op een door Festivalgoods aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De valutadatum zal hierbij bepalend zijn als de dag van betaling.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten. Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de openstaande factuur.
c. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij is Festivalgoods gerechtigd om contractuele rente van 1% per maand (of gedeelte daarvan) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechterlijken gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag en rente met een minimum van € 80,-. Het voorgaande laat de overige rechten van Festivalgoods, waaronder het recht op nakoming en volledige schadevergoeding, onverlet.

10. GARANTIE
a. Garantie wordt verleend op de door Festivalgoods geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden:
• garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie zal worden verleend op producten die als
gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen. Evenmin bestaat garantie als er wijzigingen in het werk zijn aangebracht door derden of de wederpartij zelf;
• op onderdelen die niet door Festivalgoods, maar door derden zijn geleverd geldt slechts de garantietermijn die de derden
Festivalgoods hebben verleend;
• Een garantie ten aanzien van de door Festivalgoods verrichte werkzaamheden wordt voor de duur van één jaar verstrekt, tenzij er sprake is van omstandigheden waarop een beroep op de garantiebepalingen is uitgesloten. Hierbij valt te denken aan schades toegebracht door anderen.
• Ten aanzien van producten afkomstig van Festivalgoods geldt een garantietermijn van drie maanden. Wanneer de wederpartij problemen heeft met het op maat gemaakte product, dan dient dat product binnen een periode van 3 maanden aan Noizezz te worden geretourneerd. Festivalgoods zal zorgen voor een deugdelijke vervanging van het product. De wederpartij zal hierbij een vervangend product ontvangen welke dezelfde uitvoering zal hebben als het product dat in de eerste instantie besteld is.
b. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan Festivalgoods.
c. Voldoet de wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen, dan is Festivalgoods niet tot enige garantie gehouden.

11. AANSPRAKELIJKHEID
a. Festivalgoods is niet aansprakelijk voor schade (i) als gevolg van een tekortkoming jegens de wederpartij, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, (ii) als gevolg van een onrechtmatige daad jegens de wederpartij of (iii) op basis van enige andere (rechts)grondslag.
b. In geen geval is Festivalgoods aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemiste besparingen, smartengeld, personenschade, reputatieschade en immateriële schade), verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten van de wederpartij.  is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de wederpartij onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan Festivalgoods heeft verstrekt dan wel schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in deze volzin, van de wederpartij. Bovendien is Festivalgoods niet aansprakelijk voor schade in verband met verminking, vernietiging of verlies van gegevens en documenten.
c. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Festivalgoods in alle gevallen beperkt tot haar garantieverplichting, de in rekening gebrachte contractsom per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd), dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Festivalgoods is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
d. De in artikel 11 onder a tot en met c beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Festivalgoods laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als beschreven in deze voorwaarden onverlet.
e. Wanneer blijkt dat de wederpartij allergisch is voor bepaalde stoffen die Festivalgoods gebruikt voor het bestelde product, dan is Festivalgoods hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.
f. De wederpartij vrijwaart Festivalgoods tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door Festivalgoods aan de wederpartij geleverde en te leveren diensten en/of zaken.
g. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar in het kader van de diensten en/of zaken verstrekte informatie en uitgewisselde informatie met derden. De wederpartij vrijwaart Festivalgoods voor alle aanspraken van derden dienaangaande, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan Festivalgoods toe te rekenen zijn.

12. OVERMACHT
a. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Festivalgoods niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Festivalgoods onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Festivalgoods en de wederpartij reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan (maar niet uitsluitend): brand, ongevallen, oorlog(gevaar en –schade), terrorisme, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer, molest, epidemieën, pandemieën, endemieën, natuurgeweld, weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, diefstal en/of verlies van gereedschappen, materialen of informatie, ernstige storingen in het bedrijf en/of systeem van Festivalgoods, waaronder staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim, cyberaanvallen en -criminaliteit, storingen of vertragingen bij internetproviders alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de (toe)leveranciers van Festivalgoods of door Festivalgoods ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.
c. Elke overmachtssituatie geeft uitsluitend Festivalgoods het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, ter harer beoordeling: (i) haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie op te schorten. Als de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, komt Festivalgoods haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat; (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen dan wel te ontbinden. Een dergelijke opschorting of opzegging/ontbinding heeft niet tot gevolg dat Festivalgoods tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Een beroep van de wederpartij op overmacht is nadrukkelijk uitgesloten.

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
a. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, heeft Festivalgoods het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien 1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of staakt of haar doelstelling wijzigt; 2. de wederpartij om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Festivalgoods gesloten overeenkomst; 3. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
b. Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle vorderingen van Festivalgoods op de wederpartij direct en geheel opeisbaar en is Festivalgoods gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
a. In dit artikel wordt met “Gegevensbeschermingswetgeving” gedoeld op alle op de verwerking van persoonsgegevens onder de overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die per 25 mei 2018 van toepassing is.
b. Festivalgoods zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
c. Festivalgoods neemt overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
d. De wederpartij staat ervoor in dat alle op hem rustende wettelijke verplichtingen ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving stipt in acht worden genomen. In het bijzonder staat de wederpartij ervoor in dat betrokkenen van wie hij gegevens aan Festivalgoods verstrekt, zodanig over de verwerking door de wederpartij en Festivalgoods zijn geïnformeerd dat zowel de wederpartij als Festivalgoods voldoen aan hun verplichtingen ingevolge de artikelen 13 en 14 AVG en dat, waar vereist, toestemming tot verwerking van persoonsgegevens is verkregen overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving. De wederpartij zal Festivalgoods alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
e. De wederpartij vrijwaart Festivalgoods voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aanspraken van personen waarop de in het kader van het leveren van diensten en/of zaken van Festivalgoods verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, wegens schending van de Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan Festivalgoods toe te rekenen zijn.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
a. Op alle verbintenissen tussen Festivalgoods en de wederpartij, op deze voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Festivalgoods gesloten overeenkomst, aanbieding of bevestiging waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).

Retour beleid

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Producten kunnen worden terug gestuurd naar het adres dat staat aangegeven op de contact pagina. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 3,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@festivalgoods.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met Info@festivalgoods.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.